South Asia and Beyond

Amitabh P. Revi

Russian language speaker and conflict journalist. Amitabh Revi has been there, done that—from the battlefields of Syria, Iraq and Afghanistan to sublime Russia, Australia and the United States. Along the way he's picked up the Dag Hammarskjöld Distinguished Journalist Fellowship, the Ramnath Goenka award for coverage of the Iraq War and RT's Khaled Alkhateb Award for his reporting from Palmyra, Syria.

Shrapnel Close To Heart, Multiple Surgeries Later, Nasheed Recovering

NEW DELHI: Former Maldives president Mohamed Nasheed is conscious, out of danger and off ventilator after multiple 16-hour long ‘life-saving’ surgeries resulting from what authorities say was a targeted terror attack on the night of May 6. 2021 މެއި 06 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މާލެ، ނީލޯފަރު ހިނގުމުގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް […]Read More